มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรม นักเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ รุ่นที่ 1 (ออนไลน์)

     จัดโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ จัดโครงการอบรม เรื่อง นักเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ รุ่นที่ 1 (ออนไลน์) ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยมี อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
การอบรมมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. แนะนำหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ โดยอาจารย์ธนัชพร คงไชย
2. อาชีพที่จะหายไปในกึ่งศตวรรษนี้ โดย ผศ.ศุภศิษฎ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์
3. ไขความลับนม และผลิตภัณฑ์นม โดยอาจารย์นิอร ชุมศรี และวิทยากรรับเชิญ คุณกัญญาณัฎฐ์ ประดิษฐ์ถ้อย Senior – Key Account (Food Service & Horeca) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. ประเมินภาวะโภชนาการด้วยตนเองและเมนูอาหารแลกเปลี่ยน โดยอาจารย์เยาวลักษณ์ วงศ์พรหม
หลังจบการบรรยายได้มีการเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล โดยอาจารย์มัณฑนา วัชรินทร์ การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 62 คน