มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีก้าวแรกสู่วิชาชีพการพยาบาล ปีการศึกษา 2564

The First Step towards Nursing Profession in Academic Year 2564

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีก้าวแรกสู่วิชาชีพการพยาบาล ปีการศึกษา 2564 โดย อาจารย์ ดร.รุจิรา สืบสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ประกอบพิธีมอบหมวกพยาบาล และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     College of Nursing, Christian University of Thailand organized “The First Step towards Nursing Profession” ceremony in Academic Year 2564. Dr. Rujira Seupsuk, Deputy Dean for Nursing College Administration bestowed nursing caps to the students.  Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand gave an honor to deliver  exhortation speech to sophomore Nursing students on Thursday 10th March 2022 at Multipurpose Building of Christian University of Thailand.