มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการก้าวแรกสู่วิชาชีพการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการก้าวแรกสู่วิชาชีพการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุม 2-201 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมวกให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  จำนวน 148 คน กล่าวให้โอวาท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน และอธิษฐานขอพระพร โดย ศาสนาจารย์จิรายุทธ  วจนะถาวรชัย หัวหน้าสำนักศาสนกิจ

 

The First Step towards the Nursing Profession Project, Academic Year 2022

     College of Nursing, Christian University of Thailand organized the First Step towards the Nursing Profession Project, Academic Year 2022 on Friday 10th March, 2023 at Meeting Room 2-201, Srisirinthon Building, Christian University of Thailand.  Assistant Professor Dr. Sasithon Rujanawet, Dean of College of Nursing bestowed caps to 148 Nursing students. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand delivered the exhortation speech, and Reverend Jirayut Wajanathavornchai, Head of the Office of Religious Affairs prayed for blessings.