มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา/การศึกษา

     เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์  อินทรรักษ์ หัวหน้าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อาจารย์ ดร.รมย์รัมภา  ณัฐธัญอติรุจ และนักศึกษา จำนวน 12 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา/
การศึกษา ในงานทั้ง 4 ฝ่ายของโรงเรียน ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติการภาคสนามจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ