มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ การจัดการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะการรู้คิดบกพร่อง

และภาวะสมองเสื่อม ณ รพสต.บ้านเทียนดัด

     รศ.พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์ อาจารย์ พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ อาจารย์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุลและอาจารย์ พรทิพย์ จอกกระจาย สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน โดยการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล (Faculty practice) ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 1, 2 และ 5 ที่พักอยู่ที่บ้าน และที่มารับบริการสุขภาพ ณ รพสต.บ้านเทียนดัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 100 คน โดยจัด โครงการ “การจัดการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะการรู้คิดบกพร่อง และภาวะสมองเสื่อม” ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.00-15.00 น. ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทียนดัด  และชุมชนหมู่ที่ 1, 2, 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ทุกวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 19 ม.ค.2567-  31 พ.ค. 2567 รวม 20 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้

  • 1) กิจกรรมคัดกรอง (Screening) เพื่อประเมินความเสี่ยงภาวะการรู้คิดบกพร่อง ภาวะสมองเสื่อม และภาวะซึมเศร้า
  • 2) กิจกรรมตรวจคัดแยกเพื่อค้นหาผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะการรู้คิดบกพร่อง (Cognitive impairment) และผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม (Dementia) รวมทั้งได้รับการดูแลส่งต่อแบบครบวงจร
  • 3) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพสมอง และชะลอปัญหาภาวะการรู้คิดบกพร่องและภาวะสมองเสื่อมแก่ผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแล/คนในครอบครัว