มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เรื่อง Ethical Leadership Camp for Nursing Students

     นางสาวพัชรียา หม่อมศิลา (นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์) และนางสาวรัตติการณ์ โรมรัมย์ (รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์) ได้รับคัดเลือกจากศูนย์คุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล สภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง ” Ethical Leadership Camp for Nursing Students ” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี