มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ethical Leadership Camp for Nursing Students รุ่นที่ 4

     นางสาว อนุธิดา ขจรลาด และนางสาวรมิตา เตชะเดช ตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกจากศูนย์คุณธรรมจริยธรรม สภาการพยาบาล เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง ” Ethical Leadership Camp for Nursing Students ” รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม พ.ศ.2566

     ณ ห้องประชุมศิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี