มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

     สำนักศาสนกิจจัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Move on” โดยทีมวิทยากรจากฝ่ายประกาศและสื่อ (C.C.I) หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยายและแสดงละคร วันที่ 29-30 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Ethical Development and Revival Project in Academic Year 2565

     Office of Religious Affairs organized the Ethical Development and Revival Project in Academic Year 2565 on the topic “Move on”. The team of Christian Communications Institute (C.C.I) from the Evangelism Unit, the Church of Christ in Thailand gave an honor to deliver words of God and show various performances on 29th-30th September, 2022 at the Auditorium, Srisirinthorn Building of Christian University of Thailand.