มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมการแข่งขัน Nakhonpathom Esports Championship โดยลงแข่งขันเกม rov

     สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน  เข้าร่วมการแข่งขัน Nakhonpathom Esports Championship  โดยลงแข่งขันเกม rov ประเภททีมผสม จัดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครปฐม เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

660114 นายณัฐภัทร มากลัด

660151 นายธนภูมิ หงษ์ลอยฟ้า

660152 นายฐนพงษ์ พัสว่าง

660160 นายพีรพัฒน์ อารีจิตรานุสรณ์

660168 นายพงศธร สิทธวงษ์

660211 นางสาวปวริศา ปรีสุวรรณ

660251 นางสาวปฐมาภรณ์ เพ็งแสงอ่อน

660075 นางสาวพิชามญช์ ศรีจันทร์เพ็ญ