มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Day 2024

     วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 อ.ดร. อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ‘English Day 2024’ ณ ห้องประชุม 2-201 อาคาร
ศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโดยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สำนักศึกษาทั่วไป คณะสหวิทยาการ   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการงพัฒนาศักยภาพความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การต่อยอดให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษกับวิชาชีพของตนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 192 คน