มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศึกษาดูงาน ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรุงเทพฯ

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นำโดยอาจารย์ศุภชัย ยิ่งเจริญ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านมาตรวิทยา ในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์   ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ