มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วยวิดีโอเกมส์สำหรับผู้สูงอายุ"

ในโครงการประกวดแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักศึกษา ปี 2567

     เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วยวิดีโอเกมส์สำหรับผู้สูงอายุ” ในโครงการประกวดแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักศึกษา ปี 2567

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายปริญญา ใจเรือนแก้ว นายภีร์ รักสกุลใหม่ นายณฐนนท รังสีสุกานนท์ นางสาวภัทรวรินทร์ อินทร์แก้ว และ นางสาวสโรชา บูรณแสน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วยวิดีโอเกมส์สำหรับผู้สูงอายุ” ในโครงการประกวดแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักศึกษา ปี 2567 จัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี อาจารย์จารุวรรณ จันทร์กอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา