มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างพฤฒพลังเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม

     อาจารย์ปทุมวดี พัฒนเรืองกุล และ Dr. Racal Sarah Jane Lubaton นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช เข้าร่วมออกบูธคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในโครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างพฤฒพลังเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม