มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์

          อาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง และอาจารย์โชติมา ดีพลพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ พร้อมด้วยนักศึกษาในหลักสูตรฯ จำนวน 43 คน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยมีการจัดทัศนศึกษาในเส้นทางวัด-วังที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ และวัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักพระราชวังในการบรรยาย ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ของนักศึกษาในอนาคต

     Ajarn Chanistha Jaipeng and Ajarn Chotima Deeponpun, Tourism and Hospitality Management (THM) Program instructors organized the educational trip to enhance tour leader and tourist guide skills for 43 of THM students at the several destinations in Bangkok such as Emeral Buddha temple, The Royal Grand Palace, The Reclining Buddha Temple (Wat Pho), and The Temple of Dawn (Wat Arun) in August 31, 2566 including listening the special lecture by the Royal Office officer to delivered the history and tourist knowledge of the destinations to enhance students’ learning ability and increasing their future skill in tourist guide.