มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์

     อาจารย์สงกรานต์ กลมสุข และอาจารย์โชติมา ดีพลพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ พร้อมด้วยนักศึกษาในหลักสูตรฯ จำนวน 15 คน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกห้องเรียน โดยมีการจัดนำเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ ได้แก่จังหวัดลพบุรี-อ่างทอง-สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม พ.ศ.2567 โดยนักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวอย่างรอบด้าน เช่น การหาข้อมูลสำหรับการบรรยาย การดูแลนักท่องเที่ยว การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เกิดทักษะด้านมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคตได้เป็นอย่างดี

      Ajarn Songkran Klomsook and Ajarn Chotima Deeponpun, Tourism and Hospitality Management (THM) Program instructors organized the educational trip for 15 of THM students in accordance with historical destination route in Lop Buri – Ang Thong – Sing Buri and Ayutthaya provinces during January 21-22, 2024. From this trip, students have the opportunity to practice in organizing the trip such as searching information for guiding, taking a good care of tourists and coordinating with various organizations causing the a very  knowledgeable in historical tourism as well as enhancing tourist guide skills to beneficial their education and professional careers in the future.