มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์

          อาจารย์สงกรานต์ กลมสุข และอาจารย์ผู้ช่วยสอนโชติมา ดีพลพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฯ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยเป็นการไปทัศนศึกษาในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

          เส้นทางที่ 1 จังหวัดสุโขทัย-กำแพงเพชรและพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ.2565

          เส้นทางที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน พ.ศ.2565

          Ajarn Songkran Klomsook and Ajarn Chotima Deeponpun (T.A.) organized the educational field trips for students to learn and able to enhance their tourist guide and tour leader ability. The educational field trips are;

          Route 1 : Sukhothai-Kampheangphet-Phitsanulok during September 17-19, 2022

          Route 2 : Nakhon Ratchasima-Burirum-Surin during September 22-24, 2022