มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การแข่งขัน 14th Asian Dragon Boat Championship 2022

   อาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเข้าร่วมเป็น ITO (international technical official) ในการแข่งขัน 14th Asian Dragon Boat Championship 2022 ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี จังหวัด ระยอง ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจากนานาประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน