มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการนวัตกรรมดิจิทัล คริสเตียนสร้างสรรค์ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

     โครงการนวัตกรรมดิจิทัล คริสเตียนสร้างสรรค์ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 6-101 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน