มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์

     อาจารย์สงกรานต์ กลมสุข และอาจารย์โชติมา ดีพลพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฯ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยเป็นการไปทัศนศึกษาในเส้นทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

     Ajarn Songkran Klomsook and Ajarn Chotima Deeponpun organized the educational field trips for students to learn and to enhance their tourist guide and tour leader ability in the southern route (Krabi, Phuket and Surat Thani provinces) between February 5-8, 2023.