มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการพัฒนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

     วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจ ปีการศึกษา 2567 เวลา 09.00 – 14.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

เวลา 09.00 -10.00 น. การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดย  สำนักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา (คุณเอนก รุ่งนาไร่ และทีม)

เวลา 10.00 – 10.30  การบริหารแผนและ การบริหารบุคลากร โดย  ฝ่ายบริหารงานบุคคลและแผน (คุณอิทธิพร  ขำประเสริฐ และทีม)

เวลา 10.30 – 11.00  การบริหารทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม โดย  อาจารย์อุริส  แจ้งเจริญ รองอธิการบดีด้านทรัพย์สิน และทีม

 เวลา 11.00 – 11.40 น. การบริหารงบประมาณและการเงิน โดย  ฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ (คุณกรณ์กาญจน์ ธนสิริมานนท์ และทีม)

เวลา 11.40 – 12.00 การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละระดับ โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์