มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีการศึกษา 2566

          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีการศึกษา 2566
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้มอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 5 ท่าน ได้แก่

  • ผศ.ดร.ศศิธร รุจนเวช คณะพยาบาลศาสตร์
  • อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • อาจารย์อรุณรัตน์  รอดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์
  • อาจารย์รุ่งอรุณ พุ่มเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์
  • นายประสิทธิ์  หนูบรรจง ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
    ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน