มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

     ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา  ที่ได้รับแต่งตั้งจาก มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567