มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) (นำร่อง)

จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

     เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 อาจารย์จิรสิน จินดามรกฎ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) (นำร่อง) จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ให้มีคุณภาพต่อไป