มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดกิจกรรม

CHRISTIAN NURSE ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดกิจกรรม CHRISTIAN NURSE ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน เป็นการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

CHRISTIAN NURSE cooperated in creating community innovation

      College of Nursing of Christian University of Thailand organized an activity on CHRISTIAN NURSE cooperated in creating community innovation to present the innovation work of Bachelor of Nursing Science Program students.  Dr. Sasithon Rujanawet, Dean of College of Nursing presided over the opening on Tuesday 19th September, 2023 at Multi-purpose    Building, Christian University of Thailand.