มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์โครงการลงทุนเพื่อการจัดหารายได้และแนวทางพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น

     กลุ่มงานแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะห์โครงการลงทุนเพื่อการจัดหารายได้และแนวทางพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด 34 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน