มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพศึกษาดูงาน
และเรียนรู้งานวิชาการจัดการงานเวชระเบียน และการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ พร้อมทั้ง
อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล และอาจารย์ ดร.อนุธิดา  ประเสริฐศักดิ์ และนักศึกษา จำนวน 13 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน และเรียนรู้งานวิชาการจัดการงานเวชระเบียน และ
การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ได้เชิญคุณอภิวันท์ วงศ์ข้าหลวง รองผู้อำนวยฝ่ายการพยาบาลและพัฒนาคุณภาพ เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในโรงพยาบาล และการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาล” ณ โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เล่มแฟ้มงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริการสุขภาพ และได้เรียนรู้ทดลองการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล