มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานการใช้

หุ่นผู้ป่วยจำลองเสมือนจริงเพื่อการจัดการเรียนการสอน

     ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ในโครงการ “มหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ใส่ใจสุขภาพ”  ในวันเตรียมงานบุญกฐิน วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00-13.00 น. ณ วัดดอนขนาก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กิจกรรมในงานได้แก่

– ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

– ให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและประชาชน

– กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ในวันเตรียมงานบุญประจำปีของชุมชนในวัดดอนขนาก