มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกัน กู้ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำส่งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

     วันที่19 ต.ค.66 เวลา 11.40น. คณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อสม. ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย หมู่9 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี  พบคนไข้นอนหมดสตินอนอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านวังกุ่ม คณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกัน กู้ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำส่งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”