มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจร

สอนปฐมพยาบาลพื้นฐานและ CPR

    วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 อาจารย์พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ อาจารย์จุฑารัตน์  ผู้พิทักษ์กุล และอาจารย์พรทิพย์  จอกกระจาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจร สอนปฐมพยาบาลพื้นฐานและ CPR คณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน ร่วม กับ อบต.ตลาดจินดาจัด ณ ศาลาเอนกประสงค์