มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ อบรมออนไลน์ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 8)

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการ อบรมออนไลน์ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  รุ่นที่ 8 โดย ทีมวิทยากร  อาจารย์ พรทิพย์ จอกกระจาย  อาจารย์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล  และ อาจารย์ปาฬินทร์รฎา   ธนาพัทธ์ธิวากุล  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงได้มากขึ้น โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 118 คน ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์  MS Teams