มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง การครองตน ครองคน ครองงาน โดย ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน และการบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร.นิสากร นครเก่า ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุม อาคารศรีสิรินธร

“Convocation Project for Nursing Students in the Academic Year 2566”

     College of Nursing, Christian University of Thailand organized the Convocation Project for Nursing Students in the Academic Year 2566.Assistant Professor Dr. Sasithorn Rujanawet, Dean of College of Nursing presided over the project opening. A Nursing Alumi gave a lecture on Self- Management, Man Management and Job Management to the students. Dr. Nisakorn Nakhonkaow, Chair of Bachelor of Arts Program in Airline Business Service of Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University gave a lecture on Personality Development towards Excellence on 10th January 2024 at the Auditorium of Srisirinthorn Building.