มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  กล่าวปัจฉิมโอวาท โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน และอาจารย์ ดร.อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ รองคณบดี คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน บรรยายเรื่อง การพัฒนาการตัดสินใจอย่างคนรุ่นใหม่: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Convocation Ceremony for Undergraduate Students in the Academic Year 2565

     On Monday 20th February 2023, Christian University of Thailand organized the Convocation Ceremony for Undergraduate Students in the Academic Year 2565. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand gave an exhortation speech to the students. Dr. Anutida Prasertsak, Vice Dean of Multidisciplinary College, Christian University of Thailand gave a lecture on “The Development of Decision Making of New Generation: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness” at Auditorium 1-204, Administration Building of Christian University of Thailand.