มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมแสดงความยินดี ดร.พญ. ดารารัตน์  รัตนรักษ์  ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566