มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ปีการศึกษา 2562-2563

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562-2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทำพิธีมอบหมวก แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Certificate Bestowment Ceremony to Graduates of Practical Nursing Program in
Academic Year 2562-2563

     College of Nursing, Christian University of Thailand organized Certificate Bestowment Ceremony to graduates of Practical Nursing Program in Academic Year 2562-2563. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the certificate bestowment. Assistant Professor Dr. Sasithorn Rujanavej, Dean of Nursing College bestowed caps to the graduates of Practical Nursing Program on Saturday 30th April, 2022 at Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand.