มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563 โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 458  ราย ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 15 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 27 ราย ระดับปริญญาตรี  416 ราย ศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ นายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวขอบคุณประธานพิธี และ ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน