มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แสดงความยินดีผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย วาระปี ค.ศ. 2023-2026

     เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์  2566 ศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย  หงส์จารุ  นายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน  แสดงความยินดีผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย วาระปี ค.ศ. 2023-2026  และสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานคริสเตียน ณ อาคารสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร