มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “รับมือPDPA” สำหรับสถาบันการศึกษา

     สำนักบริหารงานบุคคล ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ คณะสหวิทยาการ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รับมือPDPA” สำหรับสถาบันการศึกษา วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจากคุณณัฐติกาญจน์ วิฑิตวิริยกุล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดระยอง มาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการดำเนินงานของสถาบันศึกษาให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก และบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ จำนวน 100 คน