มหาวิทยาลัยคริสเตียน

The International Conference on Sports and Exercise Science

     The International Conference on Sports and Exercise Science ณ The Health Land resort & Spa พัทยา จ.ชลบุรี

       เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์รุ่งฟ้า เทียมกลาง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Sport and Exercise Science ณ The Health Land resort & Spa พัทยา จ.ชลบุรี