มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

    มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดย ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 75  ราย ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 16 ราย ระดับปริญญาตรี  56 ราย ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Academic Year 2564 Commencement Ceremony

    Christian University of Thailand organized Academic Year 2564 Commencement Ceremony. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the Commencement Ceremony for 75 graduates consisting of 3 Ph.D. graduates,
16 Master’s degree graduates, and 56 Bachelor’s degree graduates on Sunday 29th January 2023 at the Auditorium of Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand.