มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์สอนเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทางคลินิก ปีการศึกษา 2564

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์สอนทางคลินิก ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน พ.ศ.2565 และวันที่ 11- 12 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 59 คน ผ่านระบบ Online ทาง MS-Teams ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Workshop Training on Clinical Teaching Development for Instructors, Academic Year 2564

     College of Nursing, Christian University of Thailand organized the Workshop Training on Clinical Teaching Development for Instructors, Academic Year 2564 on 7th – 9th June, 2022 and 11th – 12th June, 2022. Assistant Professor Dr. Sasithorn Rujanavej, Dean of College of Nursing delivered the opening speech. The workshop was attended online by 59 participants via MS Team from the Nursing Laboratory at Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand.