มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์สอนทางคลินิก ปีการศึกษา 2565

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์สอนทางคลินิก ปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของอาจารย์สอนในคลินิกอันจะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดย ผศ.ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Workshop on Teaching Potential Development for Clinical Teaching Instructor,

Academic Year 2022

     College of Nursing, Christian University of Thailand organized the Workshop on Teaching Potential Development for Clinical Teaching Instructor in Academic Year 2022 to develop academic strength of clinical teaching instructors for the efficient practical teaching and learning management. Assistant Professor Dr. Sasithon Roojanavech, Dean of College of Nursing bestowed the certificates to participants on 12th March 2023 at Meeting Room 1-204, Administration Building of Christian University of Thailand.