มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้านภัยบุหรี่ (พยาบาลรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 อาจารย์มัณฑนา  เทวาโภคิณกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาฯ นำนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ณ หน้าอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม แพทย์หญิงประภัสสร ผลพรไพบูลย์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คุณเกษา นาสวน รองผู้อำนวยการ คุณอรอนงค์ เหล่าตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบำบัดเลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้ากับประชาชนจังหวัด นครปฐม ส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลนครปฐมเป็นบุคคลต้นแบบ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากการใช้บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า