มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ

     อาจารย์วีรนุช ไตรรัตโนภาส อาจารย์ฐิติมา หมอทรัพย์ และอาจารย์อัมพร เที่ยงตรงดี นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา  TNUR3372 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน จำนวน 22 คน ที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกุ่ม จัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพหัก ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการตรวจสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 และจัดโครงการ “หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 มีการจัดกิจกรรม 3 ฐาน ได้แก่ หนูน้อยมือสะอาด ปราศจากโรค, ฟันสวย ยิ้มใส ด้วยมือเรา และ รู้รักปลอดภัย ใส่ใจภัยใกล้ตัว ส่วนคุณครูผู้ดูแลศูนย์ได้ให้ความรู้เรื่องการทำ CPR ช่วงบ่าย ได้คืนข้อมูลให้แก่คุณครูผู้ดูแลศูนย์ด้วย