มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2566

       เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดกิจกรรมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2566 ณ บิ๊กซี สาขาจังหวัดนครปฐม เป็นกิจกรรมให้ความรู้และให้บริการตรวจวัดประเมินสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านสุขภาพ หลักการออกกำลังกาย หลักโภชนาการฯ และตรวจคัดกรองออฟฟิศซินโดรมและให้การรักษาเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 หลักสูตรฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก