มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทำพิธีมอบหมวก แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 109 คน ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

The Certificate Bestowal Ceremony for Graduates of

Practical Nurse Program in Academic Year 2565

College of Nursing, Christian University of Thailand organized the certificate bestowal ceremony upon graduates of Practical Nurse Training Program in Academic Year 2565. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the certificate bestowal ceremony and Assistant Professor Dr. Sasithon Rujanawet, Dean of the College of Nursing bestowed caps to 109 graduates on Saturday 26th August 2023 at the Auditorium, Sri Sirindhon Building.