มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทำพิธีมอบหมวก แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 180 คน ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

The Certificate Bestowal Ceremony for Graduates of

Practical Nurse Training Program in Academic Year 2564

    College of Nursing, Christian University of Thailand organized the certificate bestowal ceremony upon graduates of Practical Nurse Training Program in Academic Year 2564. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the certificate bestowal ceremony and Assistant Professor Dr. Sasithon Rujanawet, Dean of the College of Nursing bestowed caps to 180 graduates on Saturday 17th September 2022 at the Auditorium, Srisirinthon Building.