มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรม Day Care ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพ

     อาจารย์วีรนุช  ไตรรัตโนภาส  อาจารย์ฐิติมา  หมอทรัพย์ และอาจารย์อัมพร เที่ยงตรงดี นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา TNUR3372 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน จำนวน 22 คน ที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกุ่ม อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

>>>> จัดกิจกรรม Day Care ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังระยะเฉียบพลันหรือกึ่งเฉียบพลัน ระดับพื้นที่ ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566

>>>> เป็นกิจกรรมที่ฟื้นฟูส่งเสริม ป้องกันผู้ป่วยที่พิการหรือกึ่งพิการ ไม่ให้ถดถอยก้าวสู่การเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยมีเจ้าหน้าที่อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ีรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น เข้าให้ความช่วยเหลือ ดูแลเป็นพี่เลี้ยง ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล