มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ Campus Recruitment Day

     อาจารย์มัณฑนา  เทวาโภคิณกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมโครงการ Campus Recruitment Day ณ ห้องประชุม 6-101 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.รุจิรา สืบสุข รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ ^__^

>>> โดยมีโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมแนะนำโรงพยาบาล การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ทุนการศึกษา รวมถึงสวัสดิการต่างๆ จำนวน 24 บูธโรงพยาบาล

^__^ นักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี ^__^