มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางพยาบาลวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565

     วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางพยาบาลวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ภายในโครงการมีการแบ่งกลุ่มย่อยทั้งหมดจำนวน 13 กลุ่ม … นักศึกษาใหม่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากอาจารย์และรุ่นพี่เป็นอย่างดี รวมถึงได้ปรับทัศนคติในการเข้าสู่การเรียนวิชาชีพพยาบาล และได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้น