มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษาคณะสหวิทยาการเข้าร่วมกิจกรรม Business Boot Camp

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Business Boot Camp ในหัวข้อ “How to start startup” ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์ อีสท์บางกอก เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ Startup ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) โดยมีนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาของคณะสหวิทยาการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

          – ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ

          – ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

          – ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก และมัลติมีเดีย

          – ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

          ซึ่งตัวแทนจากหลักสูตรต่าง ๆ นี้ จะต้องเขียนแผนธุรกิจ Startup ด้วยเครื่องมือ Lean Canvas และส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือกภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 เพื่อหาตัวแทนทีมเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป